Miejska Biblioteka Publiczna

im. Teofila Ruczyńskiego w Lubawie

REGULAMIN CZYTELNI

1. Regulamin ustala zasady i warunki korzystania z Czytelni  Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Teofila Ruczyńskiego  w Lubawie.

  1. Czytelnia jest placówką ogólnie dostępną świadczącą usługi bezpłatnie.
  2. Z czytelni mogą korzystać wszystkie osoby powyżej lat 14 niezależnie od tego czy są stałymi czytelnikami biblioteki.
  3. W czytelni panuje cisza, zakaz palenia tytoniu oraz używania tel. komórkowych.

4.      Z czytelni nie mogą korzystać: osoby, które nie uregulowały wszelkich należności wobec biblioteki, osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, osoby pozbawione praw korzystania ze zbiorów biblioteki oraz osoby zakłócające swoim zachowaniem prace innym Użytkownikom.

2. W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów regionalnych.

3.  Z czasopism bieżących czytelnik korzysta bez pośrednictwa bibliotekarza.

4. Książki z księgozbioru podręcznego, roczniki czasopism oraz inne materiały zamawia czytelnik u dyżurnego bibliotekarza.

4.  Biblioteka w szczególnych przypadkach może udostępnić książki z czytelni na zewnątrz (data wypożyczenia uzgodniona jest z dyżurującym bibliotekarzem)

5.  Bibliotekarz udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych oraz innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

6.  Na kopiowanie rysunków, schematów, planów itp. Czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów, winien korzystać z nich ostrożnie, by nie narazić ich na uszkodzenie lub zniszczenie.

7.  Za uszkodzenie materiałów bibliotecznych czytelnik płaci odszkodowanie, według Cennika Opłat i Kar Regulaminu Wypożyczalni MBP w Lubawie.

8.  Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubawie.

    Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2018r.

 

Zapraszamy

Konkursy

Praca w sobotę

 

W czerwcu

BIBLIOTEKA

czynna w soboty:

08.06,; 15.06.; oraz 22.06.2024r.