Miejska Biblioteka Publiczna

im. Teofila Ruczyńskiego w Lubawie

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO I INTERNETU

1. Regulamin ustala zasady oferowania i świadczenia usług internetowych realizowanych w ramach zadań statutowych objętych Ustawą o bibliotekach z dn. 27.VI.1997 (Dz.U. Nr 85, poz. 539 ze zm.)

2. Czytelnia internetowa jest ogólnie dostępna. Korzystanie z niej jest bezpłatne, z zastrzeżeniem usług,  o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt. 1 i 2 cytowanej ustawy, za które Biblioteka może ustalić cennik opłat uwzględniający koszty obsługi. Stanowić on będzie wówczas załącznik do niniejszego regulaminu.

 

3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług wynikłe z przyczyn leżących poza Biblioteką.

 

4. Osoba zamierzająca korzystać z komputera i Internetu, zwana dalej Użytkownikiem jest zobowiązana poinformować o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza oraz wpisać się do zeszytu odwiedzin, po wcześniejszym wypełnieniu na podstawie dowodu tożsamości (legitymacji szkolnej) zobowiązania oraz zapoznaniu się  z regulaminem czytelni internetowej.

 

5. Pracownicy Biblioteki na życzenie Użytkownika i w miarę możliwości udzielają instrukcji wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu. Poszukiwania prowadzi samodzielnie Użytkownik.

 

6. Indywidualna sesja może trwać godzinę. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie innych Użytkowników czekających na dostęp do komputera.

 

7. Użytkownik może dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego u dyżurnego bibliotekarza.

 

8.  W czytelni internetowej należy zachować ciszę. Dźwięk emitowany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów                  i artykułów spożywczych.

 

9. Wyszukiwania internetowe powinny służyć przede wszystkim celom informacyjnym i edukacyjnym, w tym też informacji bibliotecznej i bibliograficznej. Korzystanie z komputerów w tych celach traktowane jest priorytetowo.

 

10. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.

 

11. Użytkownik ma prawo do:

·      korzystania z Internetu

·      pracy z programami Open Office zainstalowanymi na stanowiskach komputerowych

·      telefonicznej rezerwacji czasu pracy na komputerze

·      zapisywania wyników poszukiwań na nośnikach danych zakupionych u bibliotekarza

 

12. Po zakończeniu pracy Użytkownik powinien zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane na nośnikach nabytych                             w Bibliotece. Informacje nie zapisane, bądź zapisane na dysku twardym zostaną wykasowane w chwili zamknięcia komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.

 

13. Po zakończeniu pracy z komputerem Użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.

 

14. Pracownicy biblioteki maja prawo kontrolować czynności wykonywane przez Użytkownika przy komputerze.

 

15. Dostęp do Internetu nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc lub treści obraźliwe, nie może również być wykorzystywany dla czynności niezgodnych z prawem.

 

17. Użytkownikowi zabrania się:

·      podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera

·      instalowania (uruchamiania) na komputerze biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez użytkownika

·      zakładania przez użytkownika własnych katalogów na dyskach

·      wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych

·      samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych

·      łamania zabezpieczeń systemu

 

17. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych oraz wszelkie skutki związane z nieprawidłowym użyciem udostępnionego mu połączenia z siecią.

 

19. Użytkownik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o wszelkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.

 

20. Z komputera i Internetu nie mogą korzystać: osoby, które nie uregulowały wszelkich należności wobec biblioteki, osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, osoby pozbawione praw korzystania ze zbiorów biblioteki oraz osoby zakłócające swoim zachowaniem prace innym Użytkownikom.

 

20. Pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.

 

21. Nieprzestrzeganie w/w zasad może skutkować pozbawieniem Użytkownika prawa do korzystania  z komputera i Internetu. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz, a Użytkownik może się odwołać do Dyrektora biblioteki.

 

22. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej.

 

     Regulamin obowiązuje od dnia 15 maja 2018r.

Zapraszamy

Konkursy

Praca w sobotę

 

W czerwcu

BIBLIOTEKA

czynna w soboty:

08.06,; 15.06.; oraz 22.06.2024r.