Miejska Biblioteka Publiczna

im. Teofila Ruczyńskiego w Lubawie

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH I ODDZIAŁU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

1. Wypożyczalnia jest ogólnodostępna, a korzystanie z niej jest bezpłatne.

2. Przy zapisie zgłaszający się powinien: - okazać dowód osobisty, - wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu. Każdy czytelnik otrzymuje po zapisaniu się elektroniczną kartę biblioteczną (bezpłatnie), a w razie jej zgubienia płaci 10 zł za wydanie kolejnej.

3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

4. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie swoich danych teleadresowych.

5. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach i pomaga w korzystaniu z katalogów.

6. Czytelnik rejestruje u bibliotekarza wypożyczone książki, jemu też je zwraca. Wypożyczyć można jednocześnie
8 woluminów, na okres nie dłuższy niż 30 dni.

7. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

8. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust.6 i 7, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

9. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

10. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę czytelników biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki
z innych bibliotek.

11. Czytelnik przychodząc do wypożyczalni zostawia wierzchnie okrycie i różnego rodzaju torby, czy plecaki w miejscu na ten cel wyznaczonym.

12. W wypożyczalni należy zachować ciszę oraz  zakaz palenia tytoniu.

13. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

14. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala pracownik wypożyczalni, w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia.

15. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik może, za zgodą pracownika wypożyczalni, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej - inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

16. W sprawie zwrotu książek czytelnicy są upominani listownie bądź telefonicznie i pokrywają koszty tych upomnień.

17. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka może dochodzić swoich roszczeń korzystając z pośrednictwa firmy windykacyjnej i na drodze sądowej.

18. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób, złośliwie uchylających się od zwrotu książek.

19. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz. Czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania się do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie.

20. Ze zborów biblioteki nie mogą korzystać: osoby, które nie uregulowały wszelkich należności wobec biblioteki, osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, osoby pozbawione praw korzystania ze zbiorów biblioteki oraz osoby zakłócające swoim zachowaniem prace innym czytelnikom.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2018 roku.

Zapraszamy

Konkursy

Praca w sobotę

 

W czerwcu

BIBLIOTEKA

czynna w soboty:

08.06,; 15.06.; oraz 22.06.2024r.